Kwalifikacje

Egzamin zawodowy dla Technika Informatyka – są to dwa egzaminy cząstkowe, zaliczenie wszystkich jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Informatyka. Poprzez zdanie przynajmniej jednego egzaminu uczeń otrzymuje kwalifikację, która potwierdza jego umiejętności w danej dziedzinie informatyki.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że:

  • jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły (okręgową komisję egzaminacyjną OKE) i pod jej nadzorem,
  • wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu,
  • sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów,
  • jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających,
  • jest to egzamin nieobowiązkowy,
  • wszyscy zdający w całej Polsce przystępują do egzaminu pisemnego w tym samym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dla zdających z dysfunkcjami (np. dysleksja) czas trwania każdego etapu egzaminu może być przedłużony o 30 min. przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, zgodnie ze szczegółową informacją o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu; przerwała egzamin zawodowy lub nie uzyskała wymaganej liczby punktów, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych etapach jego przeprowadzania.

Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin w pełnym zakresie.

Ważne strony, które należy czytać:

Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
1.1. Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w terminie podanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

1.2. Uczeń/słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, deklarację, o której mowa w punkcie 1.1., składa dyrektorowi szkoły lub placówki, w której się uczy. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

Istotne uwagi wynikające z obowiązujących procedur:

  1. Zdający na egzamin powinien zgłosić się co najmniej 30 min. przed wyznaczonym wyżej czasem rozpoczęcia egzaminu z dowodem tożsamości.
  2. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.
  3. Ze względu na ściśle limitowaną liczbę zestawów egzaminacyjnych nie istnieje  możliwość zmiany wyznaczonego terminu egzaminu.
  4. Sprawdź (wcześniej) na tablicy ogłoszeń w której sali i na której zmianie będziesz zdawał egzamin.

Technik informatyk, symbol 351203, reforma 2019 r. (po szkole podstawowej)

Kwalifikacje dla Technika Informatyka:
– INF. 02 -Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
– INF. 03 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Informator o egzaminie dla zawodu technik informatyk

Egzamin z jednej kwalifikacji składa się z:
części pisemnej (teoretyczna) – składającej się z 40 pytań – 60 minut | Próg zaliczeniowy: min. 50%
części praktycznej (na stanowisku) – składającej się z zadania praktycznego – 150 minut | Próg zaliczeniowy: min. 75%